Terapia dzeci i młodzieży

Dzieciństwo i okres dorastania - czas kształtowania osobowości.

„Psychologicznie rzecz biorąc dziecko jest ojcem człowieka dorosłego.”
S. Freud

W nawiązaniu do powyższych słów, dzieciństwo i młodość nie stanowią jedynie „poczekalni” do dorosłego życia, ale są czasem intensywnego kształtowania osobowości młodego człowieka, na który przypada wiele kryzysów i kluczowych momentów rozwojowych.

Warto mieć na uwadze, iż pojawiające się kryzysy noszą potencjał do tworzenia nowych, dojrzalszych mechanizmów myślenia, przeżywania i zachowania. Często wystarcza niewielkie wsparcie, aby młody człowiek mógł przejść przez doświadczane trudności zyskując nowe osiągnięcie rozwojowe.

Psychoterapia dzieci i młodzieży.

Prowadzona przeze nas psychoterapia ma formę cyklu spotkań, odbywających się w indywidualnym kontakcie. Spotkania odbywają się raz w tygodniu w stałym miejscu i o niezmiennej porze. Stałość, regularność i stabilność stanowią podstawę budowania poczucia bezpieczeństwa i atmosfery zaufania, służących wspólnemu tworzeniu nowych sposobów radzenia sobie z doświadczanymi trudnościami.

Metodę pracy terapeutycznej dostosowujemy indywidualnie do potrzeb i możliwości rozwojowych. W psychoterapii dzieci i młodzieży wykorzystujemy metody projekcyjne takie jak zabawa, rysunek czy test zdań niedokończonych, które stanowią doskonały materiał do analizy i budowania rozumienia świata przeżyć wewnętrznych dziecka.

Kiedy i w czym pomocna jest psychoterapia dzieci?

W sytuacjach kiedy pojawiają się zachowania i emocje budzące niepokój rodziców i osób z najbliższego otoczenia dziecka, gdy dotychczasowe zaangażowanie i sprawdzające się dotąd sposoby pomocy okazują się nie być skuteczne, warto skorzystać z pomocy specjalisty, który udzieli profesjonalnego wsparcia zarówno dla dziecka jak i jego rodziców.

Kontakt z psychoterapeutą stanowi wsparcie w sytuacjach doświadczania wydarzeń przekraczających możliwości adaptacji emocjonalnej dziecka takich jak: kryzys rodzinny, rozwód rodziców, ciężka choroba, utrata członka rodziny, przemoc psychiczna lub fizyczna. Ponadto psychoterapia jest pomocna w sytuacjach zaburzeń emocjonalnych, przejawiających się pod postacią różnorodnych objawów jak: trudności w radzeniu sobie z własną agresją, doświadczanie lęków i niepokoju związanego z chodzeniem do szkoły, problemy z jedzeniem, dolegliwości somatyczne, nadmierne wycofanie w relacjach, przejawianie zachowań służących redukcji lęku i napięcia wewnętrznego.

Kiedy i w czym pomocna jest psychoterapia młodzieży?

Okres dorastania jest czasem poszukiwania własnej tożsamości, licznych wyzwań wynikających z separacji od rodziców i budowania własnej indywidualności. Jest to czas intensywnych zmian fizjologicznych niosących za sobą zmianę w obrazie własnego ciała, co często wiąże się z występowaniem trudnych do zrozumienia i pogodzenia sprzeczności w życiu psychicznym. Młode osoby mogą doświadczać niezrozumiałych emocji, przeżywać niepokój, przejawiać gwałtowne zachowania i reakcje emocjonalne utrudniające funkcjonowanie w relacjach interpersonalnych.

Kontakt z psychoterapeutą stanowi wsparcie w doświadczaniu zaburzeń rozwoju emocjonalnego i społecznego jak: agresja, impulsywność, nadpobudliwość, wewnętrzny niepokój, wycofanie i nieśmiałość, duża chwiejność emocjonalna, częsta zmienność nastroju, zaniżone poczucie własnej wartości, lęki szkolne, strach przed oceną, problemy z koncentracją ,obniżony nastrój, depresje, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia jedzenia, uzależnienia behawioralne (np. od multimediów). Psychoterapia jest również pomocna w sytuacji doświadczania trudności związanych z kryzysami rodzinnymi np. rozwód rodziców, zmiana miejsca zamieszkania, choroba, śmierć członka rodziny.

Psychoterapia jako wsparcie rodziców.

Psychoterapia stanowi wsparcie zarówno dla dzieci i młodych osób jak ich rodziców, jest pomocna w poznaniu i zrozumieniu doświadczanych emocji, a także w nauce ich wyrażania i adekwatnego reagowania na zachowania i emocje innych. Pozwala nabyć wiedzę o tym jak dzieci i młodzież rozumieją i przeżywają otaczający je świat i osoby z najbliższego otoczenia. Umożliwiając budowanie lepszego rozumienia i komunikacji.