Psychoterapia

Psychologia jest nauką. Psychoterapia to sztuka.
Nancy McWilliams

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia jest metodą pomocy ,leczenia ale i rozwoju osobistego w wielu obszarach życia. Stosuje się ją w zaburzeniach natury psychicznej, w zaburzeniach zachowania lub w przypadku problemów zdrowotnych o charakterze somatycznym. Może być traktowana jako sposób rozwoju zawodowego, bądź wsparcie w poszukiwaniu sensu, równowagi , kontaktu z innymi lub większej efektywności w różnych dziedzinach życia. Opiera się na profesjonalnej relacji pomiędzy klientem/pacjentem a wyszkolonym psychoterapeutą.

Relacja terapeutyczna to specyficzna, oparta na emocjonalnym zaangażowaniu więź między pacjentem a terapeutą. Jest to relacja niesymetryczna, gdzie z założenia terapeuta powinien być bardziej spójny od pacjenta, obie strony powinny być w nią zaangażowane, w zależności od podejścia w jakim pracuje terapeuta powinien okazywać pacjentowi trafną empatię, być otwarty i autentyczny (Rogers- podejście humanistyczne) bądź neutralny jak to ma miejsce w konwencji psychodynamicznej

Rozmowy stosowane w psychoterapii mają za zadanie przyjrzeniu się sobie, emocjom jakich doświadczamy, wyborom jakich dokonujemy w życiu, ludziom z którymi się wiążemy, rodzinom ,w których dorastaliśmy, własnym ograniczeniom i zasobom. Efektem psychoterapii ma być zmiana w sposobie przeżywania, myślenia, zachowaniu.

Istnieje wiele uznanych szkół psychoterapeutycznych i modeli psychoterapii a mnogość ujęć wydaje się jedną z podstawowych cech psychoterapii. Psychoterapeuci w naszym zespole wyszkoleni są w wielu nurtach i metodach psychoterapii ( psychoterapia psychodynamiczna , systemowa, poznawczo – behawioralna) , staramy się więc dobrać najlepiej jak to możliwe metodę leczenia do problemów pacjenta .

Psychoterapia indywidualna

Na czym polega psychoterapia?

Profesjonalny psychoterapeuta powinien posiadać udokumentowane kwalifikacje: dyplom ukończenia studiów oraz zaświadczenia o ukończonych szkoleniach. Certyfikat poświadczający uprawnienia wydany jest przez szkołę, w której się uczył lub stowarzyszenie zawodowe do którego należy.

Kontrakt terapeutyczny

Po konsultacjach obejmujących od jednego do trzech spotkań, klient i terapeuta zawierają tzw. kontrakt terapeutyczny zawierający zasady obowiązujące podczas terapii. Kontrakt obejmuje informacje kiedy, gdzie i jak często odbywają się sesje, jaka jest cena jednego spotkania, cel lub cele terapii, zasady odwoływania sesji i płatności za sesje, na których klient jest nieobecny, a także ustalenia dotyczące czasu trwania i sposobu zakończenia terapii.

Ochrona danych osobowych klienta - anonimowość, dyskrecja

Psychoterapeuta zwykle nie potrzebuje danych osobowych klienta aby efektywnie pracować – wystarczy imię i numer telefonu. Jeśli chodzi o informacje osobiste ujawniane przez klientów w czasie sesji, kodeks etyczny psychoterapeuty zobowiązuje go do utrzymania tych faktów w tajemnicy. Tajemnica zawodowa obowiązuje nawet podczas wezwania do sądu.

Inne formy pomocy

Konsultacja psychologiczna

Ma na celu określenie trudności i problemów zgłaszającej się osoby oraz ustalenie najodpowiedniejszej formy pomocy. Konsultacja obejmuje najczęściej jedno do trzech spotkań. Z konsultacji korzystać mogą osoby zainteresowane pomocą dla siebie, jak i dla swoich bliskich. Konsultacja kończy się wybraniem najlepszej i najodpowiedniejszej formy pomocy dla zgłaszającej się osoby i ustaleniem celów i zasad dalszej współpracy

Poradnictwo psychologiczne

Przeznaczone jest dla osób chcących uzyskać wsparcie i pomoc w poradzeniu sobie z jakąś trudnością w swoim życiu. Polega na udzielaniu wskazówek i możliwych sposób rozwiązań danej sytuacji. Ta forma pomocy obejmuje kilka spotkań z psychologiem, nie prowadzi jednak do gruntownych zmian w sposobie funkcjonowania, co zasadniczo odróżnia ją od psychoterapii, która ma na celu wzmocnienie osobowości oraz umiejętności samodzielnego i dojrzałego radzenia sobie w życiu.

Interwencja w kryzysie

To forma pomocy osobom, które na skutek doświadczenia nagłego i emocjonalnie trudnego zdarzenia w swoim życiu, przeżywają ogromny stres i trudności w samodzielnym funkcjonowaniu i poradzeniu sobie z objawami ostrego stresu, poczuciem utraty kontroli, bądź bezradności. Celem spotkań jest udzielenie wsparcia emocjonalnego oraz uzyskanie informacji od razu po wystąpieniu kryzysu oraz danie wskazówek do dalszych możliwości postępowania i terapii. Interwencja kryzysowa obejmuje jedno, do kilku spotkań, które mają charakter aktywnej i dyrektywnej pomocy ze strony terapeuty

Etyka

Praca psychoterapeutyczna opiera się na szczególnej relacji między terapeutą a klientem, której charakter określony jest wymogami konkretnej szkoły psychoterapeutycznej oraz etyką zawodową. Nasi psychoterapeuci pracują w oparciu zasady etyczne Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP) przyjęte przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Superwizja

Przebieg pracy terapeutycznej zespołu podlega regularnej, obowiązkowej superwizji certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego . Superwizor to mentor w zakresie prowadzenia psychoterapii, osoba bardziej doświadczona, nauczyciel. W naszym ośrodku każdy psychoterapeuta korzysta z superwizji indywidualnej dodatkowo uczestniczy w grupach superwizyjnych prowadzonych w różnych podejściach.