Pomoc osobom starszym

"Starzejący się ludzie są jak muzeum: nieważna jest fasada, ważna jest zawartość"
Jeanne Moreau

Jesteśmy zespołem specjalistów współpracujących w Ośrodku Przyjazna Terapia, których połączyła wspólna misja – wspierać osoby starsze i ich rodziny w ich słabnącej wydolności psychofizycznej . Nasza ofersta skierowana jest do :

Kryzysowi jaki pojawia się w następstwie starzenia się zwykle towarzyszy osłabienie, niepewność i lęk o utratę samodzielności. Często trudno jest określić, który czynnik (choroba, uraz psychiczny, jakaś zmiana w środowisku chorego, czy wpływ przyjmowanych leków) jest odpowiedzialny za poszczególne objawy. Naszym wspólnym doświadczeniem postaramy się szybko pomóc w znalezieniu przyczyny kryzysu i ustaleniu prawidłowego postępowania – dla poprawy stanu zdrowia i powrotu do niezależności.

Podeszły wiek to naturalny etap życia każdego człowieka. Przeważnie obawiamy się starości, unikamy myślenia o niej, gdyż kojarzy nam się negatywnie z niedołężnością, demencją zależnością od osób trzecich . Bywa, że to czas, w którym pojawiają się nowe schorzenia bądź stare dolegliwości dają o sobie znać w dwójnasób. Nieuniknione jest to , że pogarsza się funkcjonowanie fizyczne , ale i procesy psychiczne ulegają degradacji , człowiek staje się bardziej zależnym od otoczenia. Starość łączy się też nieodzownie z różnymi utratami: śmiercią bliskich i znajomych, utratą sprawności , statusu ekonomicznego, pozycji społecznej i zawodowej. Wszystko to może wpłynąć na znaczne pogorszenie się samopoczucia osoby starszej, ale i rodzina stając naprzeciw pogarszającej się formy psychofizycznej seniora jest zdezorientowana i bezradna.

Przyjazna Terapia wychodzi naprzeciw potrzebom osób starszych i ich rodzin. Starość nie musi być okresem stagnacji oraz wycofywania się z życia społecznego. Zgodnie z najnowszymi założeniami psychologii rozwojowej jest to kolejna faza życia , ze specyficznymi dla niej wyzwaniami, do której senior musi się dopasować tak aby nadal móc się realizować osobiście i nie wypaść na margines społeczeństwa. Dlatego też, z myślą o ludziach starszych i ich rodzinach przygotowaliśmy ofertę zawierającą kompleksowe usługi diagnostyczne, terapeutyczne oraz psychoedukacyjne. Celem zespołu zajmującego się w naszej poradni seniorami jest zapewnienie kompleksowej opieki i pomocy osobom starszym z zakresu zdrowia fizycznego i psychicznego, dostosowanych do wieku i potrzeb zdrowotnych naszych pacjentów. Zadanie to realizujemy poprzez szeroko rozumiane działania rehabilitacyjne (psychologiczne, logopedyczne, pielęgnacyjne, psychoedukacyjne), jak również koordynację leczenia farmakologicznego. Nawet krótki okres konsultacji pozwala wielu ludziom borykającym się ze swoim starzeniem lub starością zrozumieć, to jak utrata osób z najbliższego otoczenia i nieuchronny spadek własnych możliwości paraliżuje normalne funkcje intelektualne, percepcyjne i uczuciowe, które mogą być reaktywowane w trakcie procesu terapeutycznego i innych form wsparcia.

Proponujemy:

Diagnostykę i opiniowanie psychologiczne dla ZUS, KRUS, MOPS i innych instytucji.

Diagnostykę i opiniowanie psychologiczne dla ZUS, KRUS, MOPS i innych instytucji.

PRZYJAZNA TERAPIA wykonuje badania psychologiczne i wydaje pisemne opinie dla osób ubiegających się o świadczenia rentowe, zasiłki socjalne lub przyznanie stopnia niepełnosprawności. Wykwalifikowani psychologowie dysponują swoją wiedzą, doświadczeniem i narzędziami w postaci testów oraz kwestionariuszy psychologicznych rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, które umożliwiają rzetelną i obiektywną ocenę predyspozycji psychologicznych : intelektualnych, społecznych,i osobowościowych, procesów poznawczych tj: pamięci (słuchowej, wzrokowej) funkcji percepcyjno-motorycznych, uwagi, spostrzegawczości i innych zdolności indywidualnych. Wyniki badań omawiane są przez psychologa, który na życzenie klienta wystwaia opinię pisemną. Wykonujemy badania i wydajemy opinię dla Zespołu d.s. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności ZUS, KRUS, MOPS.

Opiniowanie dla osób ubiegających się o rentę

Celem badania i opiniowania psychologicznego w kierunku ustalenia niezdolności do pracy jest rzetelna ocena funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i społecznego trafiającego do na klienta.. W tym kierunku przeprowadzamy wywiad psychologiczny i wykonujemy szereg testów i prób, aby jak najlepiej opisać stan psychiczny oraz kondycję psychofizyczną badanego. Wyniki tych badań zawierane są w pisemnej opinii psychologicznej , która jest załącznikiem do wniosku kierowanego do odpowiedniej instytucji . Orzeczenie o kwalifikacji niezdolności do pracy wydaje się na wniosek osoby zainteresowanej, po uprzednim złożeniu w oddziale ZUS/ KRUS odpowiednich dokumentów (m.in. zaświadczenia lekarskiego oraz dodatkowych badań pozwalających na ustalenie stopnia niezdolności do pracy , w tym badań psychologicznych). Najczęściej są to osoby, które:

Badania i opiniowanie dla Zespołu ds Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

W przypadku ubiegania się o stopień niepełnosprawności celem badania pychologicznego będzie wydanie opinii, która pomożę zespołowi orzec o stopniu niepełnosprawności . Takie orzeczenie jest konieczne w przypadku ubiegania się o przyjęcie do domu pomocy społecznej, domu spokojnej starości,uzyskania zasiłku pieniężnego stałego lub czasowego itp. Istnieją trzy stopnie niepełnosprawności, w sprawie których wydawane jest odpowiednie orzeczenie:

Orzeczenie o niepełnosprawności wydawane jest przez miejski lub powiatowy zespół orzekania o niepełnosprawności - należy sprawdzić w urzędzie powiatowym, do którego ośrodka należy dana osoba. Orzeczenie wydawane jest na podstawie zaświadczenia lekarskiego określającego stan zdrowia oraz innych dokumentów pozwalających na ocenę stopnia niepełnosprawności (m.in. badania psychologiczne).

Zalety posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Osoba, która ma orzeczony stopień niepełnosprawności może korzystać z poniższych form pomocy i uprawnień: w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia – możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, np. w zakładach pracy chronionej, zakładach aktywności zawodowej (oczywiście nie oznacza to, że osoby niepełnosprawne mogą pracować wyłącznie w warunkach pracy chronionej), możliwość korzystania ze szkoleń (w tym specjalistycznych), podleganie przywilejom pracowniczym osób niepełnosprawnych (np. prawo do dodatkowych urlopów, przerw w pracy), korzystanie z ulg np. podatkowych, komunikacyjnych, zwolnienie z opłat radiowo-telewizyjnych (abonamentu), na podstawie odrębnych przepisów, pomoc w zakresie rehabilitacji np. możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej, korzystanie z zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby, korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych świadczonych przez instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń (np. dodatków do zasiłku rodzinnego związanych z niepełnosprawnością).

Badanie psychologiczne

Badanie psychologiczne dotyczy głównie ustalenia stopnia występujących zaburzeń w sferze poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Najpierw ma miejsce rozmowa, czyli tak zwany wywiad psychologiczny, podczas której psycholog decyduje o doborze metod diagnostycznych. Do badań psychologiczno-diagnostycznych wykorzystujemy wystandaryzowane i rekomendowane testy neuropsychologiczne, inteligencji, osobowości.

BBadanie najczęściej dotyczy:

Przebieg Badania Psychologicznego

Przygotowanie do badania.

Kondycja psychofizyczna osoby badanej w trakcie wykonywania testów psychologicznych jest niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na efekt testów, w dużej mierze wynik badania zależy od samopoczucia badanego. Jeśli badana osoba jest przemęczona, mało wyspana, nie zażyła koniecznych leków, wyniki badań mogą być zafałszowane, a co za tym idzie - łatwo je będzie podważyć. Dlatego na badanie psychologiczne należy przyjść: wyspanym i wypoczętym, najedzonym (czas trwania badania zwykle jest dłuższy niż standardowa wizyta u specjalisty), zażyć konieczne leki. Nie należy spożywać alkoholu i innych środków wpływających na sprawność psychofizyczną. Warto poinformować psychologa o istotnych ograniczeniach badanego i wydarzeniach z ostatniego czasu, mogących mieć wpływ na stan psychiczny badanego (rozwód, śmierć bliskiej osoby, wypadek, ciężka lub przewlekła choroba własna lub bliskiej osoby). Osoby noszące okulary, aparty słuchowe, protezy powinny je mieć przy sobie w trakie badania.

Należy przynieść ze sobą następujące dokumenty :

Czas trwania badania

Badanie psychologiczne osoby dorosłej (wywiad psychologiczny oraz przeprowadzenie testów i prób ) trwa zazwyczaj od 90 do120 minut. Zależy to jednak od stanu zdrowia i samopoczucia osoby opiniowanej. Zdarza się, że ze względu wyżej wymienione czynniki psycholog musi zrobić przerwę w badaniu lub zaproponować kolejne, dodatkowe spotkanie.

Opinia

Wydawane przez nas opinie uwzględniają wnioski z badania oraz przede wszystkim szczegółową interpretację wyników i dokładny opis badanych funkcji.

Badania psychologiczne i neuropsychologiczne osób starszych

Badania służą określeniu sprawności funkcjonowania procesów poznawczych oraz sprawdzają jak ich osłabienie wpływa na sfery funkcjonowania człowieka: emocjonalną, mentalną, społeczną oraz aktywność i możliwości adaptacji w nowej sytuacji. W zakres badania wchodzą: ocena pamięci w różnych modalnościach, funkcji wykonawczych, wzrokowo-przestrzennych, procesu uczenia się, uwagi. Ocenie neuropsychologicznej podlegają też uszkodzenia funkcji językowych. W trakcie badania początkowo przeprowadzany jest szczegółowy wywiad kliniczny z osobą badaną i w miarę możliwości z członkiem rodziny, a następnie w zależności od postawionych hipotez sprawdzane są poszczególne funkcje w obszarach których specjalista podejrzewa istnienie deficytów. W trakcie spotkania psycholog używa specjalistycznych metod takich jak próby eksperymentalno-kliniczne oraz standardowe testy. Ocena obejmuje osłabienie procesów poznawczych na skutek organicznego uszkodzenia mózgu w odniesieniu się też do naturalnego procesu pogorszenia tych funkcji jakim jest starzenie się mózgu. Po badaniu Senior może uzyskać informację ustną jak wstępnie specjalista ocenia jego próby oraz otrzymać pisemną opinię , która dostarczy dodatkowych informacji prowadzącemu lekarzowi specjaliście (neurologowi, psychiatrze, psychogeriatrze) o stanie pacjenta. Badania te przeznaczone są dla osób:

Rehabilitacja neuropsychologiczna dla osób starszych

Poradnictwo psychologiczne i psychoterapia dla osób starszych.

Poradnictwo psychologiczne i psychoterapia dla osób starszych.

Pomoc psychologiczna i psychoterapia dla Seniorów polega na towarzyszeniu i wsparciu w przechodzeniu przez zmiany fizyczne, psychiczne i duchowe jakie niesie ze sobą starość , na godzeniu się z własnym przemijaniem, śmiertelnością. Udzielamy porad psychologicznych w sytuacjach kryzysowych, takich jak: problemy rodzinne, utrata zdrowia, utrata bliskiej osoby, utrata chęci do życia, depresja, problemy osobiste oraz dotyczące osób bliskich.

Psychoedukacja dla osób starszych i ich rodzin.

Dotyczy ona radzenia sobie ze stresem, zdrowego stylu życia , dobrego i niekonfliktowego współżycia z osobą w jesieni życia, , rozwijania pasji. Proponujemy spotkania dla spotkania dla osób opiekujących się osobami z demencją

Konsultacje psychiatryczne ( psychogeriatryczne) dla osób starszych.

Psychiatria osób starszych jest specyficzną dziedziną , która zajmuje się zjawiskami i zadaniami typowymi dla tego określonego okresu życia, które rzadko występują w wieku młodzieńczym czy średnim. Do zadań psychiatry należy diagnoza i pomoc w następujących obszarach:

Problemy charakterystyczne dla podeszłego wieku, które warto skonsultować z psychiatrą: